คู่มือการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กระบวนงานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
21 มิ.ย. 2562
2 กระบวนงานการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 มิ.ย. 2562
3 กระบวนงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิม ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 มิ.ย. 2562
4 คู่มือการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 มิ.ย. 2562
5 แผนนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 มิ.ย. 2562
6 กระบวนงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
21 มิ.ย. 2562
7 ขั้นตอนการรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารของงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า :