คู่มือการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือสำหรับผู้เดินทางไปราชการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
28
16 ก.ย. 2563
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ม.ค. 2563
3 กระบวนงานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 ต.ค. 2562
4 กระบวนงานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
639
21 มิ.ย. 2562
5 กระบวนงานการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
641
21 มิ.ย. 2562
6 กระบวนงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิม ดาวน์โหลดเอกสาร
627
21 มิ.ย. 2562
7 คู่มือการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
637
21 มิ.ย. 2562
8 แผนนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
627
21 มิ.ย. 2562
9 กระบวนงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
630
21 มิ.ย. 2562
10 ขั้นตอนการรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารของงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
641
21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า :